Dodaj do koszyka akcji

9 rynków

9 rynków

na których jesteśmy obecni

11 mln

11 mln

odwiedzin miesięcznie

90 tys.

90 tys.

produktów na 30.11.2020

369 mln zł

369 mln zł

przychodów w LTM 3Q 2020

ponad 350

ponad 350

światowych marek

224 zł netto

224 zł netto

średnia wartość zamówienia

Poznaj nas

 

Globalni koordynatorzy Konsorcjum detaliczne

mBank logo RGB

 

TDM-logo ramka-1

LP logo

 

Harmonogram oferty

data zdarzenie
9 grudnia 2020 publikacja prospektu
10 grudnia 2020 rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
od 10 grudnia do 17 grudnia 2020 przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych
17 grudnia 2020 zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
nie później niż 18 grudnia 2020 ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty i ceny Oferowanych Akcji
od 18 do 22 grudnia 2020 przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
do 22 grudnia 2020 ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Globalnych Koordynatorów
do 23 grudnia 2020 przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym
nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji na GPW zakładany dzień rejestracji Akcji Sprzedawanych, Akcji Istniejących oraz Praw do Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW
około 8 stycznia 2021 pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych i Praw do Akcji na GPW

 

 

Cele emisyjne

 

Powiększenie oferty produktowej – 25 mln zł

Szeroka oferta produktowa bezpośrednio wpływa na wzrost przychodów Spółki. W tym w szczególności marek premium, które charakteryzują się wysoką ceną jednostkową i tym samym zwiększają średnią wartość koszyka i rentowność transakcji. Powinno to także doprowadzić do zwiększenia współczynnika konwersji, wzrostu częstotliwości zakupów i pozyskania nowych klientów.

 

Rozwój Marki Własnej – 5 mln zł

Marka Answear Lab jest ważnym elementem strategii rozwoju Emitenta, jej rozwój powinien wpływać nie tylko na wzrost przychodów, ale również na poprawę marży procentowej, co powinno skutkować wzrostem rentowności. Docelowo Emitent zakłada, że udział Marki Własnej w całości przychodów powinien wzrosnąć do około 15%.

 

Wydatki marketingowe – 20 mln zł

Wydatki marketingowe na rynkach, na których działa Emitent mają na celu zwiększenie świadomości marki i pozyskanie nowych klientów. Wzrost nakładów marketingowych na założonym poziomie powinien przyczynić się do wzrostu przychodów na dotychczasowych rynkach o minimum kilkanaście % r/r.

 

Rozwój działalności na nowych rynkach – 10 mln zł

Answear w najbliższych latach planuje kontynuować ekspansję zagraniczną. Plany rozwoju obejmują wejście platformy do: Rosji, Kazachstanu, Chorwacji, Słowenii, Grecji, Litwy, Łotwy, Estonii, Serbii, Mołdawii oraz Bośni i Hercegowiny. Wszystkie wymienione rynki będą mogły być obsługiwane na analogicznych zasadach jak pozostałe, czyli z magazynu centralnego pod Krakowem.

 

Inwestycje w rozwój infrastruktury magazynowej oraz IT – 5 mln zł

Rozwój platformy sprzedażowej m.in. przepięcie na nowy system e-commerce ostatnich dwóch krajów działalności Emitenta: Ukrainy i Polski, wdrożenie nowej wyszukiwarki słownej, głosowej i graficznej. Aktualizacja dotychczasowych funkcjonalności i rozwój nowych, np. „buy the look”. Dodatkowo rozwój aplikacji mobilnych.

Zastrzeżenia prawne

ISTOTNE INFORMACJE

ELEKTRONICZNE WERSJE MATERIAŁÓW ("MATERIAŁY"), DO KTÓRYCH CHCESZ UZYSKAĆ DOSTĘP ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ PRZEZ SPÓŁKĘ W ZWIĄZKU Z PIERWSZĄ OFERTĄ PUBLICZNĄ ANSWEAR.COM ("SPÓŁKA") W DOBREJ WIERZE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. MATERIAŁY NIE SĄ ADRESOWANE DO OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH, POSIADAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB PRZEBYWAJĄCYCH W AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW, DO KTÓRYCH CHCESZ UZYSKAĆ DOSTĘP NARUSZAŁOBY OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA LUB WYMAGAŁOBY DOKONANIA REJESTRACJI LUB UZYSKANIA LICENCJI, ANI DOSTĘP DO NICH NIE JEST PRZEWIDZIANY DLA TYCH OSÓB.

 

WAŻNA INFORMACJA: Niniejszy komunikat należy przeczytać uważnie, bowiem ma on zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających tę stronę internetową. Zwracamy uwagę, że poniższe zastrzeżenie może ulec zmianie bądź zostać zaktualizowane, w związku z czym należy zapoznać się z nim podczas każdych odwiedzin niniejszej strony internetowej. Dostęp do Materiałów oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie warunków określonych poniżej. W przypadku niewyrażenia zgody na poniższe warunki, prosimy o opuszczenie strony internetowej i nieprzeglądanie umieszczonych na niej Materiałów.

Przeglądanie informacji zawartych w Materiałach może podlegać ograniczeniom. Niedozwolone jest ujawnianie, publikowanie lub rozpowszechnianie informacji, w całości lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio, w określonych jurysdykcjach. W innych jurysdykcjach wyłącznie określone kategorie osób mogą zostać dopuszczone do przeglądania Materiałów.

Ani prospekt Spółki („Prospekt”), ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie zostaną zarejestrowane i zatwierdzone, ani nie będą przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Polski. Akcje oferowane na podstawie Prospektu nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Polski (w tym na terytorium innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Polski powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Akcje oferowane nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub terytorium podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Materiały (w tym informacje w nich zawarte) nie mogą być przekazane lub w jakikolwiek sposób przesłane lub udostępnione na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.

W Wielkiej Brytanii oraz jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Polską, w którym obowiązuje Rozporządzenie (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”), informacje do których dostęp umożliwia ta strona są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego. 

Udostępnianie komunikatów prasowych oraz innych dokumentów w formacie elektronicznym nie stanowi oferty sprzedaży ani próby nakłaniania do złożenia oferty nabycia akcji Spółki. Nie stanowi ono także rekomendacji przez Spółkę ani przez żadną inną stronę sprzedaży lub nabycia papierów wartościowych w Spółce.

Z zastrzeżeniem obowiązujących w danej jurysdykcji przepisów prawa, Materiały nie są i nie mogą być ujawniane ani w inny sposób przekazywane bądź rozpowszechniane lub przesyłane na obszarze lub na obszar Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której oferty sprzedaży lub sprzedaż papierów wartościowych są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby otrzymujące takie dokumenty nie mogą rozpowszechniać ani przesyłać ich na obszarze lub na obszar państw wymienionych powyżej. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Jeśli nie jesteś uprawniony do przeglądania materiałów zamieszczonych na tej stronie internetowej lub masz wątpliwości czy jesteś uprawniony do ich przeglądania, prosimy o opuszczenie strony internetowej.

Informacje ogólne

Za wyjątkiem Prospektu, informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Prospektowego.

Informacje zawarte w Materiałach nie są wyczerpujące. Pomimo tego, że informacje zostały sporządzone z dochowaniem należytej staranności, nie wszystkie informacje mogą być dokładne i aktualne pod każdym względem. Spółka ani jej doradcy ani podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie są odpowiedzialni za aktualizowanie informacji umieszczonych na stronie internetowej. Nie należy polegać na informacjach lub opiniach zawartych w Materiałach lub innych dokumentach lub ustnych oświadczeniach w żadnym celu, jak również nie należy polegać na kompletności, dokładności lub rzetelności takich informacji lub opinii. Wszystkie informacje podawane są bez żadnego zapewnienia ani gwarancji i Spółka oraz jej doradcy nie składają żadnych oświadczeń ani nie udzielają żadnych zapewnień lub gwarancji.  Spółka i jej doradcy i podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie ponoszą odpowiedzialności wobec Ciebie ani wobec żadnej innej osoby trzeciej z tytułu skutków jakichkolwiek błędów lub braków. Spółka ani jej doradcy ani podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie ponoszą odpowiedzialności za żadne pośrednie, bezpośrednie lub wynikowe straty lub szkody powstałe na skutek korzystania ze strony internetowej lub z umieszczonych na niej informacji. Spółka i jej doradcy i podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie ponoszą odpowiedzialności za żadne przypadki naruszenia obowiązujących przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych przez jakiekolwiek osoby w wyniku nieprawdziwych informacji dostarczonych przez te osoby.

Pewne informacje zawarte w Materiałach mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Należy przyjąć, że wszystkie informacje o charakterze historycznym dotyczą okresu, w którym zostały opublikowane. Faktyczne wyniki i zdarzenia mogą się znacząco różnić od opinii i oczekiwań wyrażonych w Materiałach. Ponadto przeszłe wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, niezależnie od tego czy dotyczą Spółki czy jej papierów wartościowych.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w Materiałach w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Informacje zawarte w Materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w Materiałach spoczywają wyłącznie na osobach z nich  korzystających.

 

Przyjmuje się, że klikając ikonę „DALEJ” składają Państwo oświadczenie następującej treści:  

 

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM POWYŻSZE WARUNKI, I NINIEJSZYM POTWIERDZAM, ŻE SPEŁNIAM KRYTERIA DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA KOLEJNYCH STRONACH INTERNETOWYCH STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA, PRZEBYWAM POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI, KANADĄ, JAPONIĄ, AUSTRALIĄ, INNYMI NIŻ POLSKA PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ JESTEM MIESZKAŃCEM POLSKI FIZYCZNIE OBECNYM W POLSCE. OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE NIE BĘDĘ PRZEKAZYWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZESYŁAĆ (NIEZALEŻNIE OD FORMY) ŻADNYCH MATERIAŁÓW, ŻADNYM OSOBOM NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA. OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE ROZUMIEM, ŻE NARUSZENIE PRZEZE MNIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, ZAPEWNIEŃ MOŻE OZNACZAĆ, ŻE DOPUSZCZAM SIĘ NARUSZENIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.