Centrum wyników

KPI

  9M 2021 2020 2019 2018 2017
Liczba wizyt (mln) 106,58 138,96 116,15 89,78 62,72
Współczynnik konwersji 2,28% 1,84% 1,78% 1,72% 1,63%
Liczba zamówień (tys.) 2 432 2 557 2 062 1 544 1 021
Wartość średniej transkacji (PLN) 262 237 221 214 214

Dane finansowe

dane w tys. PLN 9M 2021 2020 2019 2018 2017
Przychody ze sprzedaży  424 385 409 457 311 207 220 796 145 040
Koszty działalności operacyjnej 401 747 386 026 304 293 227 088 151 763
EBIT 20 427 22 103 4 374 -6 998 -7 834
marża EBIT 4,81% 5,40% 1,40% -3,20% -5,40%
EBITDA 27 691 30 164 9 614 -3 417 -4 607
marża EBITDA 6,52% 7,40% 3,10% -1,50% -3,20%
Zysk / Strata przed opodatkowaniem 16 076 12 492 1 466 -8 282 -8 864
Podatek dochodowy 4 218 3 950 -9 408 2 12
Zysk / Strata netto 11 858 8 542 10 874 -8 280 -8 876
marża netto 2,79% 2,10% 3,50% -3,80% -6,10%

*na wynik netto w 2019 r. wpływ miało rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego na stratach podatkowych z lat ubiegłych możliwych do odliczenia od dochodu w przyszłości.

Dane do pobrania w pliku xls tutaj.