Centrum wyników

KPI

Q1'2021 2020 2019 2018 2017
Liczba wizyt (mln) 35,21 138,96 116,15 89,78 62,72
Współczynnik konwersji 2,03% 1,84% 1,78% 1,72% 1,63%
Liczba zamówień (tys.) 715 2 557 2 062 1 544 1 021
Wartość średniej transkacji (PLN) 255 237 221 214 214

Dane finansowe

dane w tys. PLN Q1'2021 2020 2019 2018 2017
Przychody ze sprzedaży  123 471 409 457 311 207 220 796 145 040
Koszty działalności operacyjnej 116 996 386 026 304 293 227 088 151 763
EBIT 5 598 22 103 4 374 -6 998 -7 834
marża EBIT 4,53% 5,40% 1,40% -3,20% -5,40%
EBITDA 7 962 30 164 9 614 -3 417 -4 607
marża EBITDA 6,45% 7,40% 3,10% -1,50% -3,20%
Zysk / Strata przed opodatkowaniem 3 870 12 492 1 466 -8 282 -8 864
Podatek dochodowy 831 3 950 -9 408 2 12
Zysk / Strata netto 3 039 8 542 10 874 -8 280 -8 876
marża netto 2,46% 2,10% 3,50% -3,80% -6,10%

*na wynik netto w 2019 r. wpływ miało rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego na stratach podatkowych z lat ubiegłych możliwych do odliczenia od dochodu w przyszłości.

Dane do pobrania w pliku xls tutaj.