Centrum wyników

KPI

  2022 2021 2020 2019 2018 2017
Liczba wizyt (mln) 209,9 157,81 138,96 116,15 89,78 62,72
Współczynnik konwersji 2,14% 2,32% 1,84% 1,78% 1,72% 1,63%
Liczba zamówień (tys.) 4 493 3 662 2 557 2 062 1 544 1 021
Wartość średniej transkacji (PLN) 315 280 237 221 214 214

Dane finansowe

dane w tys. PLN 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Przychody ze sprzedaży  973 449 683 525 409 457 311 207 220 796 145 040
Koszty działalności operacyjnej 921 788 646 523 386 026 304 293 227 088 151 763
EBIT 48 741 36 417 22 103 4 374 -6 998 -7 834
marża EBIT 5,01% 5,33% 5,40% 1,40% -3,20% -5,40%
EBITDA 61 763 46 295 30 164 9 614 -3 417 -4 607
marża EBITDA 6,34% 6,77% 7,40% 3,10% -1,50% -3,20%
Zysk / Strata przed opodatkowaniem 33 239 30 315 12 492 1 466 -8 282 -8 864
Podatek dochodowy 7 366 7 430 3 950 -9 408 2 12
Zysk / Strata netto 25 873 22 885 8 542 10 874 -8 280 -8 876
marża netto 2,66% 3,35% 2,10% 3,50% -3,80% -6,10%

*na wynik netto w 2019 r. wpływ miało rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego na stratach podatkowych z lat ubiegłych możliwych do odliczenia od dochodu w przyszłości.

Wyniki finansowe Q1 2024 w pliku xls do pobrania
Wyniki finansowe 2017 - 2024 w pliku xls do pobrania